پرکردن پیپ

پر کردن و روشن کردن پیپ

پرکردن و روشن کردن صحیح پیپ میتواند یکی از چالش های اسموکرهای اماتور باشد. البته ممکن است اسموکرهایی که چندین سال است پیپ میکشند هم در پرکردن و روشن کردن صحیح پیپ مشکل داشته باشند. پرکردن و روش کردن پیپ چرا مهم است اگر قادر به درست پرکردن و روشن کردن پیپ نباشد، مسلما به …