فینیش های مرسوم در پیپ سازی

فینیش های رایج پیپ چیست و در کیفیت پیپ چه تاثیری دارد؟ حتما شما تا کنون فینیش های زیادی از پیپ را دیده اید ولی این فینیش ها را پای مدل پیپ (شیپ)  ها گذاشته اید. آیا همان چوب با کیفیت یکسان ممکن است با فینیش آمبرا و همان چوب با فینیش سند بلاست عرضه …