فرق سیگار و پیپ

تفاوت اسموک سیگارت و پیپ

براستی کدام مضرتر است؟پیپ یا سیگار ؟  فرق این دو چیست و دیگر اینکه چه تفاوتی بین توتون سیگار و پیپ هست و چرا اینقدر توتون پیپ گرانتر از سیگار است ؟ اصولافرق توتون و تنباکو چیست ؟ جواب سوال آخر بسیار ساده است : در یک کلام به برگ‌های خشک شده گیاه توتون، تنباکو …