پیپ پینوکیو الیوا

اطلاعات تخصصی برای اسموکرهای حرفه ای پیپ

تدخین سابقه بسیار طولانی با انسان دارد. هزاران سال است که انسان از دخانیات استفاده می کند و شواهد آن در غار نوشته های بسیار قدیمی یافت شده است. این که چرا تدخین و دخانیات می تواند اینقدر مهم باشد که بشر نخستین به دنبال آن برود و حتی آلات بسیار اولیه برای آن تهیه …