تمپر پیپ یا بیلچه یا ابزار سه کاره پیپ

تمپر یا بیلچه پیپ چه کمکی می کند و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

بیلچه یا تمپر پیپ وسیله ای است که همه کسانی که درست پیپ می کشند از آن استفاده می کنند. بعد از پرکردن صحیح توتون در پیپ مهمترین وظیفه اسموکر تنظیم مقدار هوای وارد شده از طریق دهنی و آتشگاه است. در حقیقت اگر هوای زیادی وارد شود موجب تند سوزی توتون و نهایتا سوزش …