روش انتخاب پیپ

انتخاب پیپ درست میتواند به شما در اسموک با توجه به شرایط مختلف کمک کند. همچنین انتخاب پیپ چندم هم خیلی مهم است، اینکه شیپ های شبیه به هم نداشته باشید تا بتوانید تجربه های مختلف از پیپ های گوناگون بدست آورید نیز میتواند حائز اهمیت باشد. انتخاب پیپ برای اسموکر استارتر یا تازه کار …