پیپ ذرت کورن کاب ساخته شده در شرکت میسوری مرشام بالا ترین کیفیت در پیپ های ذرت جهان را دارد.
پیپ های ذرت خصوصیت مرشام را دارند، یعنی رطوبت را در خود حفظ نموده و هنگام اسموک آنرا به توتون می دهند، به همین دلیل آتشگاه کربن نمی بندد و اسموک خنک تر است.